کارکنان شرکت بیمه پاسارگاد به منظور تحقق اهداف متعالی این شرکت بیمه ای دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین حفظ حقوق و رضایتمندی بیمه گذاران و استفاده کنندگان از بیمه، خود را مکلف و متعهد به رعایت منشور اخلاقی بیمه پاسارگاد می دانند. مفاد منشور اخلاقی بیمه پاسارگاد بدین شرح است:

حفظ کرامت انسانی

 • احترام به مشتریان، همکاران و رقبا و حفظ حریم خصوصی آنان
 • انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه ای متعهدند

رعایت حقوق اجتماعی

 • ارائه خدمت به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط ، به مراجعه کنندگان
 • اجرای خواسته های قانونی ارباب رجوع در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی
 • عدم کینه توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می گویند
 • مقابله با پول شویی و هرگونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه های سازمان یافته باشد
 • پاسداری از طبیعت، محیط زیست، و توسعه پایدار

عدالت و انصاف

 • احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان
 • ارائه خدمت به بیمه گذاران و استفاده کننندگان از بیمه به صورت عادلانه در چارچوب مقررات
 • پرهیز از رقابت ناسالم در بازار بیمه
 • تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تأثیر از رقبا

پایبندی به مقررات و تعهدات

 • پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان
 • پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه که در بیمه نامه و قرارداد آمده است
 • رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروی از قواعد بیمه گری از جمله عدم نرخ شکنی.

شفافیت و صداقت

 • صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع رسانی
 • اطلاع رسانی مؤثر به بیمه گذاران نسبت به ایجاد هرگونه ضعف در ادای تعهدات بیمه گر از جمله توانگری مالی، پوشش های اتکایی و مدیریت حرفه ای
 • توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت های دریافت خسارت